RyuK | senya - Kanjou Chemistry (Drum 'n' Bass Remix) [Exw]

posted 172 days ago by Serecola

Stats
Score: 112
Upvotes: 114
Downvotes: 2
platinum-icon platinum-icon platinum-icon
0 0 0
view on Reddit

Top posts for the same map

Played by Posted by Score spicy
Spare Serecola 578 1%
azr8 Skillosu 245 1%
RyuK razerzone_ 233 0%
RyuK Siarry 127 1%
RyuK Serecola 112 2%
RyuK [deleted] 109 4%
Spare Pequu 106 3%
RyuK [deleted] 5 0%
RyuK [deleted] 2 0%
Spare [deleted] 2 0%

Newest posts for the same map

Played by Posted by Score spicy
azr8 Skillosu 245 1%
RyuK razerzone_ 233 0%
RyuK [deleted] 5 0%
RyuK [deleted] 2 0%
RyuK Serecola 112 2%
Spare Serecola 578 1%
RyuK Siarry 127 1%
Spare [deleted] 2 0%
Spare Pequu 106 3%
RyuK [deleted] 109 4%made by Andrus